REKLAMA

Regulamin konkursu na PierwszyStół.pl

Konkurs pt.: W jakiej sytuacji udało Ci się wykorzystać wiedzę zdobytą w kursach na platformie PierwszyStół.pl?

 

Regulamin Konkursu „W jakiej sytuacji udało Ci się wykorzystać wiedzę zdobytą w kursach na platformie PierwszyStół.pl?” zwany dalej „Regulaminem”

REKLAMA
 • 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu fanpage PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pierwszystol/
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 5. Organizatorem Konkursu jest firma opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Chodkiewicza 9/4, kod pocztowy 31-532, NIP: 675 157 60 86; zwana dalej „Organizatorem”.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 7. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem Facebooka) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane” (lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu Facebook).
 8. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 10. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (dalej: Zwycięzca).
 11. Konkurs będzie trwać od momentu opublikowania posta konkursowego na osi czasu profilu PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego w serwisie Facebook (tj. od godziny 9:00 dnia 17.02.2020 r. do dnia 20.02.2020 r. do godziny 23:59).
 • 2.

[UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 6. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostaję z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;
 7. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora;
 8. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 • 3.

[ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza pod postem konkursowym z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 11 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. W momencie wysłania wiadomości ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
 4. W momencie wysłania wiadomości Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 7. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
 8. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.
 • 4.

[NAGRODY]

 1. Nagrodą w Konkursie jest bezterminowy dostęp do kursu Ból gardła i angina paciorkowcowa na platformie PierwszyStół.pl. Więcej szczegółów o kursie (https://pierwszystol.pl/produkt/bol-gardla-i-angina-paciorkowcowa/). Pula dostępów w konkursie wynosi 5 sztuk.
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora nieprawidłowe, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
 • 5.

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 21.02.2020 r. o godzinie 10.00.
 2. Niezależna 3 osobowa komisja ze strony Organizatora wyłoni 5 osób, które w najciekawszy sposób odpowiedziały na pytanie konkursowe.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pierwszystol/. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
 4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem PierwszyStół.pl – nowoczesna edukacja personelu aptecznego na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 21.02.2020 r. do godziny 15:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
 • 6.

[DANE OSOBOWE]

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.
 2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:
 3. Imię;
 4. nazwisko;
 5. nazwa użytkownika na Facebooku;
 6. adres email;
 7. adres korespondencyjny;
 8. numer telefonu.

(dalej: Dane osobowe).

 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu
 2. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga):
 3. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 4. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/
 5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody.
 6. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie.
 8. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.
 9. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 10. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Chodkiewicza 9/4, kod pocztowy 31-532, NIP: 6751576086
 • 7.

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 5. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
 6. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
 7. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.
 • 8.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w poście konkursowym.
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pogadanki Farmaceutyczne

REKLAMA

Ostatnie komentarze

Najnowsze na portalu

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x