fbpx

Czego dotyczy i jak przebiega kontrola NFZ w aptekach na nowych zasadach?

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 29/05/2020
Jakie zmiany zaszłych w kontrolach NFZ? Jak obecnie ona przebiega?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli przez NFZ. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zmianie uległ cały rozdział dotyczący kontroli.[1]

Czy NFZ musi powiadamiać podmiot kontrolowany o zamiarze wszczęcia kontroli?

Zgodnie z przepisami podmiot kontrolowany jest zawiadamiany o zamiarze wszczęcia kontroli na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Rozpoczęcie kontroli nie może nastąpić później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli. W zawiadomieniu m.in. musi się znaleźć informacja o oznaczeniu kontroli (numerze i temacie kontroli) oraz o zakresie przedmiotowym i okresie objętym kontrolą.

Przeprowadzenie kontroli może się jednak odbyć bez uprzedniego zawiadomienia np. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz gdy jest to niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia albo dla zabezpieczenia dowodów ich popełnienia. W takim przypadku kontrolerzy wszczynają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej.

Czego może dotyczyć kontrola NFZ?

W przypadku aptek kontrole przeprowadzane przez NFZ dotyczą realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Planowe kontrole przeprowadza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umowy.

NFZ może też zwrócić się do innych organów inspekcji z wnioskiem o udostępnienie wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy – o ile mają one związek z realizacją zadań zawartych w umowie.

Warto pamiętać, że kontrolerzy przed rozpoczęciem kontroli zobowiązani są do okazania upoważnienia. Podczas przeprowadzania kontroli korzystają oni z uprawnień przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych.

Jaki jest przebieg kontroli?

W razie nieobecności kierownika podmiotu kontrolowanego kontroler może przeprowadzić czynności kontrolnego, okazując upoważnienie do kontroli osobie zastępującej kierownika lub innemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego.

Podczas kontroli należy udostępnić kontrolerowi wszystkie dokumenty, które obejmuje zakres kontroli.

Ustalenia kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną wniesione lub po wniesieniu nie zostaną uwzględnione, to podmiot kontrolowany jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformować Prezesa Funduszu o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Co wniosły zmienione przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ może przeprowadzić czynności sprawdzające na podstawie posiadanych informacji i w razie znalezienia nieprawidłowości wezwać aptekę do udzielenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów. Udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dokumentów następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wyjaśnienia są podpisywane przez osobę, która je złożyła.

W sytuacji, gdy wątpliwości nie zostaną wyjaśnione przez podmiot, NFZ może przeprowadzić kontrolę w tym podmiocie.

W trakcie przeprowadzania kontroli komunikacja (m.in. przesyłanie zawiadomienia o kontroli, wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego, sprzeciwu oraz postanowień wydanych w toku kontroli) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W innym opracowaniu omówiłam najczęstsze błędy pojawiające się w aptekach podczas kontroli z NFZ. (Patrz: Jakie są najczęstsze błędy wykazywane w aptekach podczas kontroli NFZ?”.)

 

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zmianami pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się