fbpx

Czy 6-cio dniowy urlop szkoleniowy jest dla wszystkich? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 16/12/2023
Co oznacza "kontynuują je na podstawie dotychczasowych przepisów"?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czy 6 dniowy urlop szkoleniowy przysługuje tylko farmaceutom zatrudnionym na pełny etat oraz tym, którzy nie rozpoczęli 5 letniego okresu szkoleniowego? Jeśli farmaceuta był w trakcie 5 letniego okresu szkoleniowego to musi zaczekać na jego zakończenie i dopiero w następnym okresie może wykorzystać urlop szkoleniowy? Izby i pracodawcy prowadzą różną interpretację.

Nasza odpowiedź

Urlop szkoleniowy dla farmaceutów został wprowadzony w ustawie o zwodzie farmaceuty. Przepisy w tej sprawie sa następujące:

Art. 36. 1. Zawód farmaceuty wykonuje się:

1) w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

6) w ramach stosunku służbowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) lub ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115).

Art. 43. 2. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe.

Art. 78. 3. Farmaceucie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 6, realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.

Art. 90. Farmaceuci, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli realizację podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, o którym mowa w art. 107zf ustawy zmienianej w art. 83, kontynuują je na podstawie dotychczasowych przepisów.[1]

Art. 107zf ustawy PF brzmiał w 2020 roku następująco:

Art. 107zf. 1. Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

2. Ciągłe szkolenia mogą być prowadzone w jednostkach szkolących, które posiadają akredytację.

3. Opłaty za ciągłe szkolenia ponosi farmaceuta. Opłaty za ciągłe szkolenia prowadzone przez jednostki szkolące nie mogą przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za jedną godzinę szkolenia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program ciągłych szkoleń,

2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia,

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu,

4) standardy ciągłego szkolenia,

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ciągłego szkolenia oraz rzetelnego sposobu ich dokumentowania.[2]

Problemy z interpretacją wynikają z nieprecyzyjnego zapisu Art. 90 ustawy o zawodzie. Czytając przepis literalnie, wcale nie wynika z niego, że kontynuacja realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie dotychczasowych przepisów ma trwać tylko do końca okresu rozliczeniowego. W mojej ocenie art. 90. określa, że rozpoczęte okresy szkoleniowe mają być zakończone na podstawie dotychczasoweego programu, zakresu i sposobu odbywania szkoleń oraz trybu dokumentowania szkolenia. Co więcej, wszystkie warunki uzyskania urlopu szkoleniowego są określone w art. 78. Są to:

  • forma zatrudnienia,
  • realizowanie ustawicznego rozwoju zawodowego
  • złożenie wniosku
  • uzgodnienie terminu
  • udokumentowanie udziału.

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty. Dz.U.2022.1873 tekst jednolity
  2. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U.2020.944 NIEAKTUALNY tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się