fbpx

Czy kierownik apteki może pracować w systemie hybrydowym? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 22/01/2024
Aktualizacja: 22/01/2024
Czy praca na stanowisku kierownika apteki może odbywać się w systemie hybrydowym?

Pytanie czytelnika

Czy kierownik apteki może pracować przez 10 dni w miesiącu zdalnie z domu a przez pozostałe 10 dni przyjeżdżać do apteki? Czy wprowadzając takie zmiany w swoim systemie pracy musi poinformować o tym OIA oraz wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki na czas jego nieobecności w aptece?

Nasza odpowiedź

W mojej ocenie prawo nie wyklucza pracy kierownika w systemie hybrydowym. Nie znam przepisu zabraniającego takiej formy pracy kierownika apteki, jednak należy mieć na uwadze, że to kierownik odpowiada za prowadzenie apteki. Jeśli przeprowadzi analizę w której wykaże, że jest w stanie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne, które zostały zacytowane poniżej, pracując w takim trybie, to może rozpocząć taką pracę. Przed rozpoczęciem takiego typu pracy należy przeanalizować możliwość realizacji każdego obowiązku kierownika, a także możliwość zdalnego dostępu do systemów aptecznych. Warto również pamiętać o obowiązku zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów w aptece, co oznacza konieczność obecności co najmniej jednego magistra farmacji w godzinach funkcjonowania apteki stacjonarnie. W mojej ocenie nie ma obowiązku zgłaszania pracy hybrydowej do OIA. Z kolei zgłoszenie nieobecności ustanawiane jest na okres nieobecności kierownika powyżej 30 dni, a dotyczy przerwy w pełnieniu obowiązków, a w przypadku pracy hybrydowej kierownik nadal ją wykonuje i w dalszym ciągu jest osobą odpowiedzialną.

Przepisy Prawa farmaceutycznego zostały zacytowane poniżej:[1]

Art.  88.  [Kierownik apteki]

1. W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za jej prowadzenie, zwany dalej “kierownikiem apteki“.
1a. Farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c.
1b. Farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej apteki, o której mowa w ust. 1a.
1c. Farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego, który uwzględni wymiar zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach, zakres wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich.
1d. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny udziela zgody, o której mowa w ust. 1c, w drodze decyzji.
2. Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
2)wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
3)wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;
4)daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

5. Do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące:

1)wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie:
a)asortymentu apteki, zakupu produktów leczniczych oraz tworzenia zapasów, przechowywania i wydawania tych produktów,
b)zatrudniania personelu fachowego w aptece,
c)zawierania i modyfikowania umów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
2)zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece;
3)nadzór nad bieżącą działalnością apteki, w szczególności nad:
a)przyjmowaniem, wydawaniem, przechowywaniem i identyfikacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
b)sporządzaniem leków recepturowych i leków aptecznych,
c)udzielaniem informacji o produktach leczniczych;
4)nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece, w tym:
a)nadzór nad czynnościami, w tym fachowymi, wykonywanymi przez personel apteki,
b)wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby fachowego personelu, w zależności od skali oraz zakresu działalności apteki,
c)zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki w formie schematu organizacyjnego,
d)opiniowanie pisemnych opisów stanowisk określających role i obowiązki personelu, a także zasady ich zastępowania,
e)nadzór nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe oraz osobami odbywającymi praktyki techników farmaceutycznych,
f)prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,
g)monitowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu zatrudnionego w aptece,
h)przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;
5)wyłączne reprezentowanie apteki wobec podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
6)nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu detalicznego produktami leczniczymi;
7)zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
8)weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców do wykonywanych czynności;
9)weryfikowanie, czy nabywane produkty lecznicze pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
10)wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 96;
11)weryfikowanie, czy nabywane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzje o objęciu refundacją, pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
12)zapewnienie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych;
13)dokumentowanie przekazywania zadań personelowi apteki;
14)zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie zniszczenia produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
15)przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub incydencie medycznym;
16)przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o niepożądanym odczynie poszczepiennym;
17)przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym.
Art.  99b.  [Obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptece]
1. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki oraz udokumentować realizację tego obowiązku.
2. Jeżeli podmiot prowadzący aptekę narusza obowiązek, o którym mowa w ust. 1, kierownik apteki skraca godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.
3. Kierownik apteki niezwłocznie informuje podmiot prowadzący aptekę o skróceniu godzin pracy apteki, o którym mowa w ust. 2.
§  12. […]
2. Nieobecność kierownika apteki przekraczająca 30 dni jest zgłaszana na piśmie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (sejm.gov.pl)

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.