fbpx

Jak przebiega staż technika farmaceutycznego? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 30/03/2024
Stażystka i opiekunka stażu
W jaki sposób przebiega i ile trwa staż w przypadku technika farmaceutycznego? Jakie są obowiązki stażysty oraz opiekuna stażu?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Bardzo proszę o opublikowanie artykułu, jak przebiega staż technika farmaceutycznego, co jest wymagane, jakie są zarobki. Z góry bardzo dziękuję.

Nasza odpowiedź

Staż technika farmaceutycznego został szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.[1]

Jaki jest cel stażu i kto nim kieruje?

Celem stażu technika farmaceutycznego jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Praktyką kieruje kierownik apteki, lub wyznaczony przez niego magister farmacji, który jest nazywany “opiekunem” stażu. Ta osoba jest odpowiedzialna za sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem, prowadzenie zajęć praktycznych w aptece, a także pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.

Jaki jest zakres obowiązków stażysty?

Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające oraz psychotropowe z grupy I-P oraz II-P , a także preparatów leczniczych będących:
1) lekami do żywienia pozajelitowego,
2) lekami do żywienia dojelitowego,
3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,
4) płynami infuzyjnymi,
5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Z kolei praktykant jest zobowiązany do prowadzenia  “dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego”, w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne. Dziennik ma formę książkową, z ponumerowanymi stronami, a na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.

Jak długo trwa staż technika farmaceutycznego?

Staż technika farmaceutycznego trwa 24 miesiące, liczone w pełnym wymiarze czasu pracy. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku pracy w niepełnym wymiarze, niezdolności do pracy przekraczającej 14 dni, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego czy ciąży i opieki nad dzieckiem do lat 4.

Jeżeli w trakcie trwania stażu okaże się, że staż nie może być kontynuowany w aptece w której został rozpoczęty, to dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki.

Jaki jest program stażu technika farmaceutycznego?

Program stażu musi być zgodny z rozporządzeniem MZ.

Program praktyki obejmuje:

1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności:
1) przygotowywanie stanowiska recepturowego – w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,
2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową):
a) recepturowych,
b) galenowych,
3) zasady kontroli leku recepturowego.
2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czynności przez okres 12-16 miesięcy, a w szczególności:
1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
2) zasady wydawania produktów leczniczych,
3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4) praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.
3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności:
1) podstawy wiedzy w zakresie:
a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego,
b) przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:
zasady rotacji leków oraz kontrolę terminu ważności,
zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,
d) uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe,
e) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,
2) doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.

Na podstawie jakiej umowy odbywa się staż?

Technik farmaceutyczny, odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z pracodawcą.

Na zakończenie stażu zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki. Podstawą do wydania  tego zaświadczenia są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik do rozporządzenia.

Cały przepis można przejrzeć poniżej:

Rozporz adzenie w sprawie stażu technika

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, D20221621.pdf (sejm.gov.pl)

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się