Czynnik Xa

Czynnik Xa to enzym kaskady krzepnięcia krwi który razem z czynnikiem Va, jonami wapnia,  fosfolipidami płytkowymi oraz protormbiną tworzy protrombinazę. Kompleks ten katalizuje przekształcenie protrombiny do trombiny, która z kolei odpowiada za przekształcenie fibrynogenu do nierozpuszczalnej w wodzie fibryny, czego skutkiem jest powstanie skrzepu.

Przekształcenie czynnika X (znanego też jako czynnik Stuarta-Prower’a) do aktywnej formy tj. Xa jest wspólnym etapem zewnątrz- i wewnątrzpochodnego mechanizmu aktywacji protrombiny. [1]Wikipedia: Krzepnięcie krwi [dostęp 13.10.2017] [2]Wikipedia: Hemostaza[dostęp 13.10.2017]

uproszczony schemat roli czynnika Xa w przebiegu procesu powstawania fibryny

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: