Jatrogenny

Jatrogenny – przymiotnik pochodzący od greckiego słowa iatros – medyczny oraz gena – pochodzenie, czyli będący wynikiem negatywnych (najczęściej) skutków zastosowanych procedur medycznych.[1]Korytkowska D: Pojęcie błędu medycznego, zdarzenia niepożądanego i choroby jatrogennej – rozważania terminologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013(296) Choroba jatrogenna to schorzenie wywołane np. działaniem ubocznym leków.

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: