fbpx

Program edukacyjny: Leczenie niedoborów magnezu przy insulinooporności i cukrzycy typu 2.

Serwis dla farmaceutów poświęcony najnowszym doniesieniom i wytycznym dotyczącym zastosowania magnezu.

Co magnez ma wspólnego z cukrzycą?

W Polsce zdiagnozowanych jest około 2,9 miliona dorosłych osób chorych na cukrzycę, czyli co 11 dorosła osoba. Stan przedcukrzycowy może dotyczyć około 5 milionów Polaków. U około połowy osób z cukrzycą typu 2. może występować hipomagnezemia.

Magnez uczestniczy w regulacji transportu glukozy do komórki, w procesie wydzielania insuliny przez trzustkę oraz odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy i insuliny. Pacjenci z cukrzycą wykazują istotną utratę magnezu przez nerki, prez co są narażeni na przewlekły niedobór magnezu.

Zgodnie z wytycznymi Association for Magnesium Research pacjenci z cukrzycą odnoszą korzyści z przyjmowania magnezu w dawce 240–480 mg/dobę. Przyjmowanie magnezu wpływa na zmniejszenie insulinooporności u osób z wysokim ryzykiem cukrzycy oraz zwiększenie wydzielania insuliny i poprawę metabolizmu glukozy u osób z cukrzycą.

Treści programu edukacyjnego Leczenie niedoborów magnezu przy insulinooporności i cukrzycy typu 2 tłumaczą, jaki jest związek magnezu z insulinoopornością i cukrzycą, czym jest insulinooporność oraz jakie dawki magnezu rekomendować pacjentom z cukrzycą. Dowiesz się również, co warto przekazać pacjentom, wydając im preparat magnezowy.

Znajdziesz tu różnorodne treści, w tym krótkie Pogadanki w formie wideo, rozmowę z wirtualnym pacjentem z quizem i nagrodami oraz gotową do wydruku ulotkę dla pacjenta.

Partner serwisu: 

Artykuły

Ebook

Wideo

Materiały dla pacjenta

Magne B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg.

Wskazania do stosowania: Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

  • nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
  • objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
  • kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne BForte, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. od 0,4 do1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Sposób podawania: Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu. W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dotyczy tylko chlorowodorku pirydoksyny: Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Laktoza Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  • Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość – częstość nieznana;
  • Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha – częstość nieznana;
  • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień – częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Informacji udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.

Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 15649.

{ChPL 04/2022}

Scroll to Top

Zaloguj się