Regulamin

Regulamin świadczenia usług dostępu do Portalu opieka.farm:

1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin formułuje zasady i warunki świadczenia usługi dostępu do portalu internetowego opieka.farm prowadzonego przez Operatora.

 2. Postanowienia Regulaminu (wraz z obowiązującymi przepisami prawa) określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki podmiotów korzystających z portalu internetowego opieka.farm, a także prawa i obowiązki Operatora.

 3. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 4. Każda osoba, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptacji jego postanowień i do jego przestrzegania.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie i stosowane z wielkiej litery pojęcia oznaczają odpowiednio (w kolejności alfabetycznej od punktu 2.2.):

 1. Operator – oznacza firmę opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Chodkiewicza 9/4, NIP: 6751576086, REGON: 366422453, KRS: 0000660469, email: kontakt@opieka.farm

 2. ADO – Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów u.o.d.o.

 3. Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera ze stroną internetową Portalu.

 4. Czas Lokalny – czas obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (UTC+01:00).

 5. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku Czasu Lokalnego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Hasło – ciąg co najmniej 6 (słownie : sześciu) znaków dowolnie wybranych przez Użytkownika, służący zapewnieniu Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika.

 7. Interaktywny formularz – dostępny w ramach Portalu formularz z rubrykami do wypełnienia.

 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca z Operatorem czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Konto Użytkownika: dostępna dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) przestrzeń sieciowa w Portalu umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z uprawnień w Portalu.

 10. Licencjobiorca – osoba licencjonująca przedruk tekstu

 11. Login – adres email Użytkownika identyfikujący go w Portalu,

 12. Nagranie – utrwalony i poddany obróbce montażowej materiał audio lub video dostępny dla Użytkowników Portalu po zalogowaniu w Portalu.

 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również instytucje publiczne oraz organy i jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 14. Portal – chroniony prawami autorskimi Operatora portal internetowy opieka.farm dostępny pod adresem www.opieka.farm w ramach którego Operator publikuje treści wspierające kształcenie na odległość, w tym nagrania video oraz możliwość uczestniczenia w transmisjach na żywo. Na Portal składa się kompleks usług na rzecz Użytkowników świadczonych drogą elektroniczną, do których to usług zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

 15. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 16. Szkolenie – materiały dydaktyczne audio-video przeznaczone do wykorzystania w procesie kształcenia na odległość za pośrednictwem Portalu.

 17. u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 18. Umowa – porozumienie między Operatorem a Użytkownikiem w zakresie świadczenia przez Operatora Usługi na rzecz Użytkownika. Treść Umowy określona jest poprzez dokonanie przez Użytkownika wyborów w Interaktywnym formularzu i doprecyzowana postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 19. Usługa – zapewnienie przez Operatora dostępu do Portalu na rzecz Odbiorców.

 20. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U.2014 poz. 243 z późn. zm.).

 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1.422 z późn. zm.).

 22. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu bez zalogowania, lub która uzyska Login i Hasło pozwalające zalogować się na Konto Użytkownika.

3. Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem możliwy jest w Dniach Roboczych, w godzinach od 9:00 do 17:00 Czasu Lokalnego (CEST) poprzez kontakt@opieka.farm lub formularz kontaktowy znajdujący się pod linkiem opieka.farm/kontakt

 2. Operator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nimi z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

4. Postanowienia ogólne

 1. Operator ma obowiązek świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

 2. Niniejszy Regulamin określa:
  a) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Operatora,
  b) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego,
  e) zasady przetwarzania przekazanych Operatorowi danych osobowych,
  f) warunki i zasady przesyłania informacji handlowych,
  g) politykę cookies.

 3. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej między Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, choć niewyłącznie, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.

5. Cel Portalu

 1. Portal jest nowoczesnym, stale rozwijanym narzędziem informatycznym służącym publikowaniu treści wspierających rozwój zawodowy, poprzez dostarczanie treści pisanych oraz materiałów multimedialnych („Nagranie”).

 2. W ramach Portalu Operator oferuje również usługę Newslettera.

 3. Operator, pod warunkiem zawarcia Umowy z Użytkownikiem, realizuje na rzecz Użytkowników Usługę na warunkach określonych w Umowie i w niniejszym Regulaminie.

 4. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług w ramach Portalu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Operatora.

 5. Operator informuje w ramach Portalu oraz drogą mailową o każdej zmianie zakresu oferowanych Usług.

 6. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Operatora.

 7. Operator uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

6. Prawa wyłączne

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz materiałów należących do Usługodawcy w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych portalach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części dozwolone jest jedynie zgodnie z postawieniami pt. 7.1-7.9 tego Regulaminu; umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Portalu. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści lub materiału w ramach Portalu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

 2. Oznaczenia umieszczane w Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Portalu w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  1. treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

  2. treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

  3. wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

  4. treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Portalu treści i innych materiałów, które są:

  1. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

  2. pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

  3. zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;

  4. obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

  5. będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

  6. służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

  7. umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

 5. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Portalu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Portalu materiałów niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Portalu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w pkt. 6 poniżej.

 6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Portalu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Licencja

Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.

 1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 14 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.

 2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia na adres kontakt@opieka.farm. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.

 3. Opłata licencyjna wynosi 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) netto za każdy tekst. Operator zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.

 4. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca powinien przesłać na adres kontakt@opieka.farm numer złożonego zamówienia wraz z linkiem do tekstu, którego zamówienie dotyczy. W odpowiedzi zwrotnej przedstawiciel Operatora przekaże plik z tekstem.

 5. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.

 6. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.

 7. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.

 8. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 9. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Operatora portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

 10. Przedruk bez uzyskanej licencji podlega karze umownej w kwocie 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

8. Nagranie

 1. Utrwalenie Nagrania na własnych nośnikach Użytkownika nie jest dopuszczalne.

 2. Nie udziela się licencji na powielanie Nagrania na innych portalach internetowych.

9. Dostęp do Portalu. Rejestracja

 1. Dostęp do Portalu jest możliwy w następujący sposób:
  a) otworzenie adresu strony w przeglądarce – w przypadku treści i Nagrań otwartych dla wszystkich i nie wymagających logowania.
  b) rejestrację w Portalu poprzez podanie danych w Interaktywnym Formularzu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację niniejszego Regulaminu

 2. Możliwość rejestracji na Portalu jest otwarta dla Użytkowników dysponujących połączeniem z siecią Internet.

 3. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna.

 4. Jedynie osoby związane z branża medyczną mogą posiadać konto. Są to:

  a) farmaceuci i technicy farmaceutyczni,
  b) lekarze medycyny i stomatologii,
  c) pracownicy naukowo-dydaktyczni,
  d) pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni,
  e) studenci ostatnich lat studiów na kierunku medycyna lub farmacja.

 5. Konta użytkowników innych niż wymienieni w punkcie 9.5 będą usuwane bez ostrzeżenia.

 6. Anonimowe korzystanie z Portalu jest niedopuszczalne, za wyjątkiem treści opublikowanych dla wszystkich Odbiorców bez konieczności logowania.

 7. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

 8. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Odbiorców w celu świadczenia usług w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem.

 9. Zgodę opisaną w punkcie od 9.6 Użytkownik wyraża w drodze oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Portalu.

 10. Operator wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) tytuł naukowy lub zawodowy,
  d) numer Prawa Wykonywania Zawodu (dot. farmaceutów i lekarzy),
  e) miejsce pracy (miejscowość),
  f) rok urodzenia,
  g) skan legitymacji studenckiej (dotyczy studentów).

 11. Adres e-mail użytkownika jest widoczny tylko dla administratora Portalu,

 12. Żadne z powyższych danych nie są widoczne dla niezarejestrowanych użytkowników portalu.

 13. Rok urodzenia, miejsce pracy i numer PWZ użytkownika służą tylko celom statystycznym i nie są widoczne dla innych użytkowników Portalu.

 14. Numer PWZ użytkownika służy weryfikacji konta lekarza lub farmaceuty.

 15. Użytkownik, w ramach Konta Użytkownika może zamieścić zdjęcie utrwalające jego wizerunek. Zalecane jest, aby zdjęcie umożliwiało identyfikację twarzy Użytkownika.

 16. Użytkownik, zamieszczając swoje zdjęcie w ramach Konta Użytkownika oświadcza, iż korzystanie ze zdjęcia nie narusza praw osób trzecich, a także wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Operatora w ramach Konta Użytkownika i wszelkich aktywności Użytkownika w obrębie Portalu.

 17. Dokonując rejestracji w Portalu Odbiorca albo Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane, w tym dane osobowe są prawdziwe.

 18. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Operatora o zmianie adresu email, poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Operatora podany w dziale 2. punkt 2.1. Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu email uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Operatora do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika w Interaktywnym formularzu zostały doręczone.

 19. Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz do poszanowania dobrych obyczajów.

 20. Użytkownik zobowiązuje się także do niepodejmowania działań niezgodnych zobowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 21. Przy dokonywaniu rejestracji w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora ewentualnych powiadomień o charakterze technicznym, np. informacji o planowanej przerwie w dostępie do Portalu z uwagi na aktualizację oprogramowania.

 22. Przy dokonywaniu rejestracji w Portalu Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji od Operatora na podany przez siebie adres email (Usługa Newsletter, dział 15 Regulaminu).

10. Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu, w tym: odtwarzania Nagrań i dostępu do tekstów dostępnych tylko za logowaniem.

 2. Użytkownik obowiązany jest zachować swoje Hasło i Login do Konta Użytkownika w tajemnicy przed osobami trzecimi.

 3. Portal zapewnia Użytkownikowi możliwość odzyskania oraz zmiany Hasła.

 4. Na Koncie Użytkownika rejestrowane są dane Użytkownika.

 5. Dostęp do własnych danych wprowadzonych do Portalu posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, w formie i zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego prawa oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 6. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym podmiotom (osobom).

 7. Użytkownik nie może przenieść swoich praw do korzystania z Portalu na jakąkolwiek osobę trzecią.

11. Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio dla Usługi: (1) udostępnienia zawartości Portalu – z momentem wejścia na stronę URL Portalu (2) Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Portalu, Usługi Newsletter – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

Utrwalenie Umowy

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie na adres Użytkownika podany w Formularzu Interaktywnym maila potwierdzającego rejestrację w Portalu.

 2. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Operatora oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

12. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia bez podawania przyczyny od umowy zawartej z Operatorem.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Operatorowi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem https://opieka.farm/odstapienie.pdf

 5. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Potwierdzenie otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje przez przesłanie na adres wskazany przez Użytkownika stosownej wiadomości email.

 8. Treść złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Operatora oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.

 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia przez Operatora w ramach Portalu rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy (punkt 8.1. Regulaminu).

13. Obowiązki Użytkownika

 1. Zakazuje się zamieszczania i przetwarzania przez Użytkowników w ramach Portalu treści oraz danych o charakterze bezprawnym i szkodliwym, w tym takich, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste innych osób, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe przysługujące podmiotom trzecim, a także dobre obyczaje.

 2. Zakaz opisany w ustępie poprzedzających obejmuje również bezwzględny zakaz podejmowania działań, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Portalu albo możliwość należytego wykonywania przez Operatora Usługi na rzecz innych Użytkowników.

 3. Niedopuszczalne jest także dokonywanie przez Użytkowników następujących czynności:
  a) przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z zawarcia Umowy o korzystanie z Portalu na inne podmioty (osoby),
  b) udostępniania Loginu lub Hasła innym podmiotom (osobom),
  c) korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym – rozpowszechniania albo utrwalania Nagrań lub treści bez uprzedniego uzyskania Licencji.

14. Obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika Usług drogą elektroniczną.

 2. Operator jest uprawniony do prowadzenia w Portalu działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Portalu reklam towarów i usług.

 3. Operator świadczy Usługę w sposób nieprzerwany w okresie wskazanym w Umowie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego działu.

 4. Operatorowi przysługuje prawo do prowadzania prac konserwacyjnych Portalu, w tym aplikacji i urządzeń wykorzystywanych do należytego wykonania Usług oraz prac prowadzonych w celu ulepszenia Portalu albo dodawania Usług skutkujących czasową i krótkotrwałą przerwą w działaniu Portalu lub poszczególnych Usług.

 5. W wypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych, zagrożenia poufności i stabilności Portalu, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia albo zaprzestania świadczenia Usługi bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników w celu zachowania w poufności i utrzymania bezpieczeństwa danych znajdujących się w Portalu oraz zachowania stabilności działania Portalu.

 6. Operator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

15. Usługa Newsletter

 1. Newsletter jest usługą polegającą na okresowym przesyłaniu na podany Operatorowi adres email przygotowanych przez Operatora treści związanych z Portalem lub innych związanych z działalnością Operatora, w tym informacji handlowych i marketingowych Operatora i podmiotów współpracujących z Operatorem.

 2. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Operatora.

 3. Usługa Newsletter jest nieodpłatna.

 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez Operatora na rzecz Odbiorców i Użytkowników.

 5. Korzystanie z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (email).

 6. Umowa o świadczenie usługi subskrypcji Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 8. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera następuje przy rejestracji Konta Użytkownika albo poprzez formularz dopisania się do subskrypcji Newslettera i wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową oraz na przetwarzanie danych osobowych będących adresem email dla celów związanych z korzystaniem z usługi Newsletter.

 9. Rezygnacja z Newslettera (wypowiedzenie umowy) odbywa się poprzez interaktywny formularz rezygnacji z Newslettera dostępny w każdym emailu zawierającym Newsletter po kliknięciu przycisku „Wypisz z Newslettera”. Jest to jednoznaczne z dezaktywacją konta użytkownika na portalu.

 10. Układ funkcjonalny, elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi i podlegają ochronie przewidzianej przez właściwe przepisy.

 11. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres poczty elektronicznej oraz wyraził zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda udzielana jest w trybie wskazanym w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 12. W ramach usługi Operator nie będzie wysyłał informacji handlowych oraz marketingowych firm trzecich.

16. Wypowiedzenie Umowy. Rozwiązanie Umowy. Usunięcie Konta.

 1. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zablokować dostęp Użytkownika do Konta Użytkownika w razie korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

 2. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt. 16.1 dokonuje się przez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem na piśmie lub drogą mailową na adres wskazany na Koncie Użytkownika (dla Użytkownika).

 3. Operator może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym skutkiem naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 4. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia pocztą elektroniczną na adres kontakt@opieka.farm

 5. Po rozwiązaniu Umowy dane informacje o Użytkowniku utrwalone na Koncie Użytkownika przechowywane są przez okres kolejnych 30 dni i po tym czasie nieodwracalnie usuwane.

 6. Po usunięciu konta komentarze opublikowane na forum dyskusyjnym stają się anonimowe (Imię i nazwisko zostaje zamienione na Anonim).

17. Odpowiedzialność Operatora Platformy

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

 2. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają albo utrudniają mu korzystanie z Portalu.

 3. Odpowiednio – Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Portalem.

 4. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkowników jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika w wyniku czynności podjętych przez Operatora albo jego zaniechań i nie obejmuje utraconych korzyści.

 5. Korzystanie z Portalu nie zastępuje konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. opieka.farm sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących następstwem stosowania się do publikowanych treści.

18. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących nienależytego wykonywania Usługi przez Operatora.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Operatora, wskazany w dziale 2 punkt 2.1. Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres email: kontakt@opieka.farm.

 3. Reklamację składa się w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Reklamacja winna zawierać:
  a) oznaczenie Użytkownika,
  b) opis stanu faktycznego, który jest przyczyną reklamacji,
  c) wskazanie oczekiwanych działań Operatora.

 5. Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie, w miarę możliwości w terminie 30 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w powyższym terminie, Operator zawiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.

 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Operator powiadamia pisemnie Użytkownika na adres podany w Interaktywnym formularzu.

19. Komentarze. Moderacja komentarzy

 1. Użytkownicy mają w ramach Portalu możliwość komentowania oraz zadawania pytań za pośrednictwem forum.

 2. Pytania i komentarze Użytkowników mogą być moderowane przez Operatora.

 3. Operator usuwa pytania i komentarze o treści albo charakterze niezgodnym z prawem, wulgarnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste albo dobre imię, a także promujące określone firmy bądź produkty.

 4. Komentarze nie są widoczne dla użytkowników niezarejestrowanych.

 5. Komentarz można edytować przez godzinę od daty wysłania.

20. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu Operator powierza dane osobowe Użytkowników i Odbiorców Partnerowi Hostingowemu. Partner Hostingowy przechowuje niniejsze dane na serwerze korzystając z bazy danych zabezpieczonej hasłem.

21. Potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi

 1. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Portalu.

 2. Administrator Platformy na zlecenie Operatora podejmuje niezbędne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa Portalu, w tym przed dopuszczeniem do nieautoryzowanego dostępu do Portalu, a także by rejestrowane w ramach Portalu dokumenty lub informacje nie zostały naruszone ani w nieautoryzowany sposób przetworzone bądź usunięte.

22. Polityka cookies

 1. Operator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki typu cookies oraz uzyskującym do nich dostęp .

 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania Portalu; w szczególności cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury izawartości;
  c) utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

 5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 6. Stosowane przez Operatora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania iuzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności poprzez zablokowanie automatycznej obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować oich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Portalu.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawiera dokument „Polityka „cookies” Portalu.

23. Własność intelektualna

 1. Portal oraz wszelkie treści w nim dostępne, w tym: nagrania audio-video, teksty, elementy graficzne i słowno-graficzne, układ stron i podstron, rozwiązania techniczne i nawigacyjne, układ prezentowanych w ramach Portalu treści, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

 3. Jeżeli prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w Portalu przysługują osobom trzecim, Operator prezentuje je na podstawie umów zawartych z tymi osobami albo na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 4. Korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej dostępnych w ramach Portalu nie przenosi na Użytkowników żadnych praw ani nie oznacza udzielenia licencji do tych utworów lub baz danych.

24. Punkty edukacyjne. Zaświadczenia

 1. Korzystanie z Portalu nie jest równoznacznie z dopełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego przewidzianego przez odrębne przepisy.

 2. Operator, w związku ze świadczeniem usług w ramach Portalu, nie przyznaje Odbiorcom ani Użytkownikom punktów edukacyjnych ani nie wydaje zaświadczeń.

25. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsumentowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem,
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowymhttps://www.uokik.gov.pl/ .

26. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  a) zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora,
  b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Portalu,
  c) zmiany funkcjonalności Portalu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

 2. Operator powiadomi Użytkowników i Odbiorców o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres email podany przez Użytkownika albo Odbiorcę.

 3. Użytkownicy i Odbiorcy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 4. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

27. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@opieka.farm

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.03.2017.

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017 r.

2017 © opieka.farm

Oświadczenie

Portal opieka.farm przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Klikając „Potwierdzam i przechodzę do portalu” oświadczasz, że jesteś taką osobą.

Zaloguj się

Portal dedykowany jest osobom związanym z ochroną zdrowia. Prosimy o zalogowanie się lub rejestrację.