fbpx

Uprawnienia dodatkowe pacjenta – Kompendium

Autor:
mgr farm.
Dodano: 05/08/2023
Aktualizacja: 05/08/2023
Kompendium prawne,
Kompendium prawne,
Jakie są źródła uprawnień dodatkowych pacjenta

Na recepcie zarówno papierowej, jak i elektronicznej, jest pole na uprawnienia dodatkowe. W tym miejscu osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol odpowiadający uprawnieniu dodatkowemu, jakie przysługuje pacjentowi. Uprawnienia dodatkowe, jak określono w ustawie o refundacji, to uprawnienia wynikające z innych przepisów, mające wpływ na odpłatność pacjenta. Definicja ta jest w przytoczonym poniżej art. 2:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
25a) uprawnienia dodatkowe – uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych ustaw oraz przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 4, mające wpływ na wysokość udziału środków publicznych w cenie wyrobu medycznego;[1]

Uprawnienia dodatkowe omówiono szczegółowo w osobnych opracowaniach:

Uprawnienia do świadczeń dla nieubezpieczonych omówiono szczegółowo w osobnym opracowaniu:

Uprawnienia do dodatkowych zniżek

Większość uprawnień dodatkowych jest opisana w rozdziale 3 „Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej” ustawy o świadczeniach,[2] ale to nie jedyna ustawa określająca uprawnienia dodatkowe.

Są jeszcze:

 • ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – dla uprawnienia AZ,
 • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – dla uprawnienia WP.

Uprawnienia do refundacji dla nieubezpieczonych

To samo pole na uprawnienia dodatkowe na recepcie jest też miejscem na wpisanie odpowiedniego identyfikatora – kodu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. Uprawnienia do korzystania ze świadczeń przez osoby nieubezpieczone wynikają z przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz innych ustaw, których w art. 12 ustawy o świadczeniach wymieniono aż trzynaście.

Kody uprawnień dodatkowych

Kody uprawnień dodatkowych zostały określone przez Ministra Zdrowia na podstawie delegacji z art. 96a ust. 12 pkt. 4 ustawy PF, w załączniku do rozporządzenia w sprawie recept. Obok kodu uprawnienia dodatkowego zapisano jego podstawę prawną. Załącznik z kodami uprawnień zamieszczam poniżej:

Art. 96a. 12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te uprawnienia,[3]

§ 18. 1. Wykaz kodów uprawnień dodatkowych pacjentów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.[4]

Tabela 1 Załącznik nr 1 Kody uprawnień dodatkowych pacjenta[4]

Kod uprawienia dodatkowegoWskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje uprawnienie
AZPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
IBPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o świadczeniach
IWPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 45 ustawy o świadczeniach
POPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 44 ustawy o świadczeniach
WPPacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
ZKPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43 ustawy o świadczeniach
SPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach
CPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach
WEPacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach

Identyfikatory uprawnień do świadczeń dla nieubezpieczonych

Identyfikatory uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych określone w ustawie PF są następujące:

 • BW,
 • DN,
 • CN,
 • IN.

poniżej przytaczam art. 96a ust. 8 pkt. 4, w którym je określono:

Art. 96a. 8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje
3) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy;
4) w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odpowiedni identyfikator:
a) „BW” – dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) „DN” – dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) „CN” – dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d) „IN” – dla pacjenta innego niż ubezpieczony, posiadającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;[5]

Status świadczeniobiorcy

Uprawnienia dodatkowe ZK, C, S oraz uprawnienia do refundacji dla nieubezpieczonych przysługują świadczeniobiorcom. Jest to ważny szczegół, bo często się zastanawiamy, czy dane uprawnienie może być przyznane osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą mieć status świadczeniobiorcy, ale jeśli go nie posiadają, to świadczenia zdrowotne są im udzielane na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych. Ustawa o świadczeniach wymienia cztery grupy świadczeniobiorców:

 • osoby ubezpieczone, czyli objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • osoby inne niż ubezpieczone, mieszkające w Polsce, posiadające obywatelstwo lub status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, spełniające kryterium dochodowe i inne warunki,
 • osoby inne niż w obu powyższych grupach, w wieku poniżej 18 lat, posiadające obywatelstwo albo mieszkające w Polsce, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • osoby inne niż w trzech powyższych grupach, mieszkające w Polsce, które są w ciąży lub połogu i posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Definicja statusu świadczeniobiorcy jest zapisana w ustawie o świadczeniach, w przytoczonym poniżej przepisie:

Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
a) posiadające obywatelstwo polskie lub
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
a) posiadające obywatelstwo polskie lub
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.
2. Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.[2]

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dn. 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U.2021.523 tekst jednolity
 2. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
 3. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst jednolity
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2020.2424 pełny tekst
 5. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst jednolity

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.