fbpx

Uprawnienie WE – Kompendium

Autor:
mgr farm.
Dodano: 28/10/2023
Aktualizacja: 28/10/2023
Kompendium prawne.
Kompendium prawne.
Czym jest uprawnienie WE?

Uprawnienie WE

Ostatnie z uprawnień dodatkowych to uprawnienie WE.

Osoby uprawnione

Jak określono w załączniku do rozporządzenia w sprawie recept, kod WE stosuje się dla pacjentów posiadających uprawnienia określone w art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach. Są to osoby posiadające status weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. Przypomnę, że osoby wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1–7 mają kod IB i to samo, wspólne uprawnienie do bezpłatnych leków. Poniżej fragment tej ustawy:

Art. 46. 1. Osobom będącym:
8) weteranami poszkodowanymi, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

Przywileje

Osobom z kodem uprawnienia WE przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w:

 • leki kategorii „Rp”,
 • leki kategorii „Rpz”,
 • refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że nie przysługują leki recepturowe oraz leki kategorii „Rpw”. Kwota poniżej limitu jest finansowana z budżetu państwa, a kwota ponad limit jest finansowana podobnie jak koszt leków spoza wykazów leków refundowanych, ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. Tryb ubiegania się przez NFZ o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze określono w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy o świadczeniach. Są to następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom,[2]
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym,[3]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.[4]

Ponadto weteranom poszkodowanym w stopniu co najmniej 30% przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie. Na zleceniu na wyroby musi być wpisany numer dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Jeśli cena wyrobów medycznych przekracza limit finansowania, uprawnieni WE mają prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania. Dofinansowanie to może być z budżetu Ministra Obrony Narodowej – w przypadku weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z budżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, z budżetu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w przypadku weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub z budżetu Szefa Agencji Wywiadu – w przypadku weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Dofinansowanie ponad limit do wyrobów medycznych przysługuje niezależnie od tego, czy zastosowanie wyrobu mieści się w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, jednak Prezes Rady ministrów wymaga załączenia do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia o związku urazu lub choroby z działaniami poza granicami. Warunki ubiegania się przez weterana poszkodowanego o dofinansowanie ponad limit określono w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 47 ust. 2 pkt. d. Są to następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne,[5]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu,[6]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.[7]

Przepisy będące podstawą uprawnień zamieszczam poniżej:

Art. 46. 1. Osobom będącym:

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania. Kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego a wysokością limitu finansowania podlega dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu.
8. Leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu.
9. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określi, w drodze rozporządzenia, tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze określone w ust. 7 i 8 dla osób określonych w ust. 1 pkt 8, oraz sposób tego dofinansowania, uwzględniając zapewnienie sprawności postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanego dofinansowania do ceny leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Art. 47. 2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.
2b. W przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wówczas weteranom poszkodowanym, o których mowa w ust. 2a, służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.
2c. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2b, może być dokonane ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
2d. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 2b. Rozporządzenie powinno zapewnić sprawność postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanego dofinansowania w stosunku do ceny wyrobów medycznych.
2e. Osoby, o których mowa w ust. 1–2a są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.
2f. Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1–2a.[1]

Dokumenty potwierdzające

Dokumenty potwierdzające uprawnienie WE, jako jedno z uprawnień z art. 46 ustawy o świadczeniach, określono w § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept. Jest to następujący katalog dokumentów:

 • książka inwalidy wojskowego,
 • legitymacja osoby represjonowanej,
 • zaświadczenie o prawie do renty rodzinnej wydawane przez organ emerytalno-rentowy,
 • zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych,
 • decyzji wydanej na podstawie art. 109 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Nie ma tu określonego dokumentu dla uprawnionych z art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept brzmi następująco:

§ 12. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, po okazaniu następujących dokumentów potwierdzających to uprawnienie:
2) książki inwalidy wojennego (wojskowego), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790 oraz z 2021 r. poz. 353), legitymacji osoby represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794), zaświadczenia wydanego na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych lub zaświadczenia o prawie do renty rodzinnej wydawanego przez organ emerytalno-rentowy – dla osób, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy o świadczeniach, decyzji wydanej na podstawie art. 109 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach, potwierdzającej prawo świadczeń w zakresie zaopatrzenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 tej ustawy;”;[8]

Dokumenty z przepisów wydanych na podstawie art. 47b. ust. 2 ustawy o świadczeniach

Właściwy dokument potwierdzający uprawnienie WE, określone w art. 46 ust. 1 pkt 8, wskazano w art. 47b ust. 1a ustawy o świadczeniach. Jest on też wskazany w rozporządzeniu w sprawie recept, ale w § 12 pkt. 3, który określa dokumenty dla uprawnienia PO. Poniżej przepis ustawy wskazujący właściwy dokument:

Art. 47b. 1a. Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a i 2b oraz art. 57 ust. 2 pkt 13, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.
2. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach, mając na względzie realizację uprawnień wynikających z ustawy oraz kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu dokumentów potwierdzających uprawnienia.[1]

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy o świadczeniach, jak pisałem przy uprawnieniu PO, wydano trzy rozporządzenia w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Są to rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U.2020.1872,[9]
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym. Dz.U.2021.778,[10]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.04.2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu. Dz.U.2021.858.[11]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa dokument potwierdzający uprawnienie WE dla osób, którym status weterana poszkodowanego nadał minister właściwy do spraw wewnętrznych, nazywanych „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”. Jest to „dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. Na dokumencie tym określono wyrażoną procentowo wysokość uszczerbku na zdrowiu, z tytułu którego przyznano świadczenia odszkodowawcze.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej określa dokument potwierdzające uprawnienia przysługujące m.in weteranowi poszkodowanemu. Ten dokument to „legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” dla osoby której ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. Ta legitymacja przysługuje zarówno uprawnionym żołnierzom i pracownikom, jak i weteranom poszkodowanym, jednak Uprawnienie WE przysługuje tylko weteranom poszkodowanym. Wszyscy uprawnieni żołnierze i pracownicy mają uprawnienie PO z art. 44. ust. 1a ustawy o świadczeniach.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa dokumenty potwierdzające uprawnienia WE przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu. Te dokumenty to: „dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz „dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu” Dokumenty te nie zawierają informacji o wysokości uszczerbku na zdrowiu. Zawierają informację o uprawnieniach do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących odpowiednio weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW, w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach.

Moim zdaniem, w przypadku weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń nie zawierają informacji o stopniu uszczerbku na zdrowiu, razem z dokumentem niezbędna będzie „decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego”. Decyzja taka jest wydawana na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zawiera ona informację o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Poniżej zamieszczam przepis w sprawie tej decyzji:

Art. 5. 1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza, funkcjonariusza ABW lub funkcjonariusza AW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef Agencji Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW.
2. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:
1) procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;[12]

Dokumenty na podstawie ustawy o weteranach

Weterani poszkodowani mają również dokumenty potwierdzające status weterana poszkodowanego wydane na podstawie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Potwierdzają one status weterana poszkodowanego, a nie prawo do świadczeń, jednak są wymienione w rozporządzeniu w sprawie recept jako potwierdzające uprawnienie PO. Pisałem o tych dokumentach przy uprawnieniu PO. Poniżej przepis ustawy o weteranach:

Art. 9. 1. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW albo Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW.
Art. 10. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie, a także wskazania przypadków, w których weteran oraz weteran poszkodowany może dokonać wymiany posiadanej legitymacji.[12]

Dokumenty o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o weteranach określono w trzech rozporządzeniach w sprawie dokumentów potwierdzających status weterana poszkodowanego:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2012 r. sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Dz.U.2012.229[13]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. Dz.U.2017.1594[14]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego funkcjonariusza Agencji Wywiadu. Dz.U.2021.2016 [15]

Dokumenty według starych wzorów

Aktualnie dla weteranów poszkodowanych w stopniu co najmniej 30%, obowiązują jeszcze dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń wydane na podstawie starych przepisów. Rozporządzenie MON z dnia 19.04.2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym,[10] określa, że legitymacje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być wykorzystywane przez okres do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 26.04.2022 r. Zapisano to w § 8, który brzmi następująco:

§ 8. Do czasu wydania legitymacji, o których mowa w § 2 ust. 1, w celu korzystania z uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, osoba uprawniona może posługiwać się legitymacją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.[10]

W związku z tym, do dnia 26.04.2022 r. dokumentem potwierdzającym uprawnienie WE dla weteranów poszkodowanych może być legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. Dz.U.2012.345[16]

Ponadto, jak zapisano w przytoczonym poniżej § 7 rozporządzenia z dnia 23.03.2012 r., legitymacje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc:

§ 7. Legitymacje wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc obowiązującą do czasu upływu terminu ich ważności bądź zaistnienia okoliczności uzasadniających ich wymianę, o których mowa w rozporządzeniu..[16]

Zatem do dnia 26.04.2022 r. dokumentem potwierdzającym uprawnienie WE dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników oraz weteranów poszkodowanych może być także legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.11.2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. Dz.U.2007.1608[17]

Lista dokumentów potwierdzających uprawnienie WE

Podsumowując, dokumenty potwierdzające uprawnienie WE określono w § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept. Nie ma tam jednak określonego dokumentu dla uprawnionych WE. Właściwy dokument wskazano w art. 47b ust. 1a ustawy o świadczeniach. Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy o świadczeniach wydano trzy rozporządzenia w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia. W dokumentach dla weteranów poszkodowanych ABW i AW, określonych przez Prezesa Rady Ministrów nie wskazuje się stopnia uszczerbku na zdrowiu. Zatem sam dokument nie powinien potwierdzać uprawnienia WE. Potrzebna jest jeszcze „decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego”. Ponadto, do 26.04.2022, dla weteranów poszkodowanych podległych MON obowiązują również dokumenty wg. starych wzorów. Wzory dokumentów przedstawiam w tabeli nr 13:

DokumentWygląd dokumentuŹródło
legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa

Legitymacja jest ważna wraz z dowodem tożsamości.

Wymieniony w Art. 47b. 1a. ustawy o świadczeniach oraz w § 12 rozporządzenia w sprawie recept, ale dla uprawnienia PO ;

Dz.U.2021.778 zał. 2[10]

do dnia 26.04.2022 r.Wymieniony w Art. 47b. 1a. ustawy o świadczeniach oraz w § 12 rozporządzenia w sprawie recept, ale dla uprawnienia PO ;

Dz.U.2012.345 Zał.1[18]

do dnia 26.04.2022 r.Wymieniony w Art. 47b. 1a. ustawy o świadczeniach oraz w § 12 rozporządzenia w sprawie recept, ale dla uprawnienia PO ;

Dz.U.2007.1608 Zał.[19]

Recepta z uprawnieniem

Wymogi dla recept z uprawnienie WE to te sama paragrafy, co dla recept IB. Obydwa uprawnienia są zapisane w art. 46 ustawy o świadczeniach. Na recepcie z uprawnieniem WE nie jest wymagane oznaczenie odpłatności. Na recepcie z uprawnieniem WE musi być wpisany PESEL.

Uprawnienia do świadczeń dla nieubezpieczonych

Świadczeniobiorcy nieubezpieczeni, a uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo do świadczeń na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach. Uprawnienia wynikają z ustawy o świadczeniach oraz innych ustaw.

Świadczenia zdrowotne dla osób innych niż świadczeniobiorcy, nieposiadających obywatelstwa polskiego, są udzielane na zasadach określonych w przepisach odrębnych niż ustawa o świadczeniach oraz umowach międzynarodowych.

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.02.2020 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom. Dz.U.2020.366 pełny tekst
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym. Dz.U.2020.598 pełny tekst
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu. Dz.U.2020.2282 pełny tekst
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dz.U.2020.609 pełny tekst
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu. Dz.U.2020.1989 pełny tekst
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dz.U.2020.1308 pełny tekst
 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114 pełny tekst
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U.2020.1872 pełny tekst
 10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym. Dz.U.2021.778 pełny tekst
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.04.2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu. Dz.U.2021.858 pełny tekst
 12. Ustawa z dn. 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Dz.U.2020.2055 tekst jednolity
 13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2012 r. sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Dz.U.2012.229 pełny tekst
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. Dz.U.2017.1594 tekst jednolity
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego‑funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzorów legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego‑funkcjonariusza Agencji Wywiadu. Dz.U.2021.2016 pełny tekst
 16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. Dz.U.2012.345 tekst
 17. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.11.2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. Dz.U.2007.1608 tekst
 18. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. Dz.U.2012.345 pełny tekst
 19. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.11.2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. Dz.U.2007.1608 pełny tekst

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.