fbpx

W jaki sposób wystawić fakturę na podmiot leczniczy, a jak dla pacjenta będącego osobą fizyczną? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 07/10/2022
Opublikowano: 07/10/2022
Kiedy można wydać paragon z NIP, a kiedy wystawić fakturę niefiskalną? Czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP?

Pytanie czytelnika

Dzień dobry,
Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób w systemie KAMSOFT należy poprawnie wystawić fakturę na podmiot leczniczy. Wiem, że leki Rp, OTC, wyroby medyczny i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego zakupione w aptece na podmiot leczniczy wymagają zapotrzebowania. I moje pytanie brzmi, czy fakturę wystawiając na podstawie zapotrzebowania wystawiamy przez klawisz “V”, czyli faktura niefiskalna bez paragonu, czy należy wydrukować paragon z NIP-em (klawisz N), a następnie fakturę przez klawisz F, czyli faktura fiskalna z paragonem. I drugie pytanie: Czy dla pacjenta, będącego osobą fizyczną, ale nie prowadzącego działalności gospodarczej, chcącego uzyskać fakturę na zakupione preparaty, wymagane jest podanie nr NIP na paragonie?

Nasza odpowiedź

Wystawianie paragonu fiskalnego jest regulowane przez ustawę o podatku od towarów i usług.[1] Na podstawie art. 111 ust. 1 obowiązek ewidencji sprzedaży przy udziale kasy fiskalnej, czyli obowiązek wystawienia paragonu dotyczy tylko sprzedaży na rzecz:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • rolników ryczałtowych

Wystawienie faktury do paragonu dla osoby prywatnej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego) jest obowiązkowe na żądanie zgłoszone w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub otrzymano całość albo część zapłaty. Po tym terminie nie ma obowiązku wystawienia faktury. Fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Gdy zakupu dokonuje podatnik podatku od wartości dodanej (polski lub unijny), powinien on poinformować o tym sprzedawcę przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie ma tu znaczenia czy prowadzi działalność leczniczą, ważne jest tylko, czy jest podatnikiem. O sposobie postępowania decyduje sprzedawca, zależnie od możliwości kasy fiskalnej. Jeśli kasa nie umożliwia wpisania numeru NIP nabywcy na paragonie, należy wystawić tylko fakturę. W przypadku, kiedy jest możliwość wpisania NIP kupującego na paragonie, możliwe jest ewidencjonowanie sprzedaży na kasie i wystawienie faktury lub po prostu wystawienie faktury bez wystawiania paragonu.

Gdy kupujący zgłosił zakup firmowy i otrzymał paragon z NIP, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury. Wyjątkiem są paragony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Stanowią one tzw. fakturę uproszczoną. Faktury do takiej kwoty nie muszą zawierać części danych nabywcy, jeśli zawierają kwoty podatku dla poszczególnych stawek.

Zatem wystawianie faktury do sprzedaży na zapotrzebowanie podmiotu leczniczego nie różni się od fakturowania innych sprzedaży dla podatników podatku. Jeśli kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł wystarczające jest wystawienie paragonu z NIP. W przypadku, gdy należność jest większa niż 450 zł, nabywca będzie potrzebował faktury ze wszystkimi danymi. Może ona być wystawiona poza drukarką fiskalną, lub jako faktura do paragonu. O sposobie postępowania decyduje apteka. Trzeba więc zapytać swojej księgowej, jak to zostało ustalone w danej firmie.

Poniżej zamieszczam wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 106b. 1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a) czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b) czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Art. 106e. 5. Faktura może nie zawierać:

3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11– 14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.[1]

Drugie pytanie dotyczy sprzedaży dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub dokonuje zakupu niezwiązanego ze swoją działalnością gospodarczą. Jak napisałem wyżej, taka sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, czyli przez wystawienie paragonu fiskalnego. Podanie NIP na takim paragonie nie jest wymagane.

Piśmiennictwo:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U.2022.931 tekst ujednolicony

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.