fbpx

Inwalida wojenny (IB) – Uprawnienia dodatkowe na recepcie

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 18/08/2022
Pacjentka w aptece.
Kompendium zbiera informacje dotyczące uprawnienia IB, czyli inwalidy wojennego - komu przysługuje, jakie uprawnienia mają te osoby, jakimi dokumentami się posługują.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Kompendium zbiera informacje dotyczące uprawnienia IB, czyli inwalidy wojennego – komu przysługuje, jakie uprawnienia mają te osoby, jakimi dokumentami się posługują.

Uprawnienie IB uprawnia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

Osoby uprawnione

Jak określono w załączniku do rozporządzenia w sprawie recept, kod IB stosuje się dla pacjentów posiadających uprawnienia określone w art. 46 ust. 1 pkt 1–7 ustawy o świadczeniach.

Osoby uprawnione to:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • małżonkowie inwalidów wojennych lub osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • uprawnieni do renty rodzinnej wdowy albo wdowcy po:
  • poległych żołnierzach,
  • zmarłych inwalidach wojennych,
  • osobach represjonowanych,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowe przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

Poniżej zamieszczam odpowiedni przepis tej ustawy:

Art. 46. 1. Osobom będącym:

1) inwalidami wojennymi,

2) osobami represjonowanymi,

3) małżonkami osób, o których mowa w pkt 1 i 2, pozostającymi na ich wyłącznym utrzymaniu,

4) uprawnionymi do renty rodzinnej wdowami albo wdowcami po:a) poległych żołnierzach,b) zmarłych inwalidach wojennych,c) osobach represjonowanych,

5) żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy,

6) innymi, niż określeni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy,

7) cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych,

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

Przymusowo zatrudnieni żołnierze zastępczej służby wojskowej

Kwestia uprawnień żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących…[2] jest trochę zawiła. Ustawa o świadczeniach wymienia dwie grupy uprawnionych. Są to wskazani w art. 46 ust. 1 pkt 5 i 6:

 • żołnierze zastępczej służby wojskowej, wymienieni w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie za pracę przy uranie, o których mowa w art. art. 46 ust. 1 pkt. 5 ustawy o świadczeniach.
 • inni niż określeni wyżej, żołnierze zastępczej służby wojskowej, o których mowa w w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…, będący inwalidami w następstwie tego przymusowego zatrudnienia.

Wymienieni w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…[2] to trzy grupy żołnierzy:

 • żołnierze służby zastępczej przymusowo zatrudnieni w latach 1949–1959, w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
 • żołnierze z poboru w 1949 r. wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach,
 • żołnierze przymusowo zatrudniani w batalionach budowlanych w latach 1949–1959,

ale nie wszyscy mają uprawnienie IB. Wskazani w art. 46 ust. 1 pkt 5 to tylko część żołnierzy z pierwszej grupy wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach… Chodzi tylko o żołnierzy służby zastępczej, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych.

Wskazani w art. 46 ust. 1 pkt 6 to też tylko część żołnierzy z pierwszej grupy wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach… W tym przypadku chodzi o żołnierzy służby zastępczej, przymusowo zatrudnionych, nie tylko w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem tego przymusowego zatrudnienia.

Zatem spośród trzech grup żołnierzy wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…[2], uprawnienie IB przysługuje tylko części żołnierzy z pierwszej grupy.

Żeby nie było zbyt prosto, jest jeszcze przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…[2], na podstawie którego uprawnienia przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Ta grupa uprawnionych ogólnie, nie koniecznie do uprawnienia IB obejmuje inwalidów ze wszystkich trzech grup żołnierzy, nie tylko żołnierzy służby zastępczej, wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach…[2].

Właściwe przepisy ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach… zamieszczam poniżej:

 

Art. 1. 1. Żołnierzom:

1) zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,

2) z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach,

3) przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959

– przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, świadczenie pieniężne.

2. Świadczenie pieniężne i uprawnienia przewidziane ustawą nie przysługują żołnierzom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza odkomenderowanym w 1956 r. do kopalń węgla bez selekcjonowania politycznego określonego kategorią zastępczej służby wojskowej oraz żołnierzom, którzy w ramach werbunku ochotniczego zawarli umowę o pracę w górnictwie węglowym.

Art. 5a. 1. Żołnierzom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przymusowo zatrudnianym w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych jednorazowo przysługuje odszkodowanie w wysokości:

1) 22 200 zł – jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;

2) 15 850 zł – jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy;

3) 9510 zł – dla pozostałych poszkodowanych.

Art. 7. 1. Osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

2. Za inwalidztwo pozostające w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1, uważa się inwalidztwo będące następstwem zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym zatrudnieniem.

3. Związek zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób z zatrudnieniem w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1, ustala wojskowa komisja lekarska.

4. Grupę inwalidztwa, datę jego powstania oraz związek inwalidztwa z zatrudnieniem w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1, ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.[2]

 

Przywileje

Osobom z kodem uprawnienia IB przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w:

 • leki kategorii „Rp”,
 • leki kategorii „Rpz”,
 • refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że nie przysługują leki recepturowe, leki kategorii „Rpw”, ani wyroby medyczne refundowane na receptę.

Ponadto inwalidom wojennym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie, do wysokości limitu finansowania. To uprawnienie z art. 47 ust. 1 nie przysługuje małżonkom inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnionym do renty rodzinnej ani żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Przywileje te zapisano w art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy o świadczeniach, które zamieszczam poniżej:

 

Art. 46. 1. Osobom będącym:

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.[1]

 

Dokumenty potwierdzające

Dokumenty potwierdzające uprawnienie IB są wymienione w § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept, w brzmieniu z czerwca 2021 r. Są to następujące dokumenty:

 • książka inwalidy wojennego,
 • legitymacja osoby represjonowanej,
 • zaświadczenie o prawie do renty rodzinnej wydawane przez organ emerytalno-rentowy,
 • zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych,
 • decyzji wydanej na podstawie art. 109 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Wśród dokumentów wymienionych wyżej nie ma dedykowanego dokumentu dla małżonków inwalidów wojennych lub osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu. Dokumentem w przypadku tych uprawnionych będzie indywidualna decyzja wydana na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach. Ponadto w ustawie o świadczeniach dokładnie określono dokument potwierdzający uprawnienie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6. Jest nim zaświadczenie wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Poniżej zamieszczam właściwe fragmenty rozporządzenia w sprawie recept oraz ustawy o świadczeniach:

 

§ 12. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, po okazaniu następujących dokumentów potwierdzających to uprawnienie:

2) książki inwalidy wojennego (wojskowego), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790 oraz z 2021 r. poz. 353), legitymacji osoby represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794), zaświadczenia wydanego na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych lub zaświadczenia o prawie do renty rodzinnej wydawanego przez organ emerytalno-rentowy – dla osób, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy o świadczeniach, decyzji wydanej na podstawie art. 109 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach, potwierdzającej prawo świadczeń w zakresie zaopatrzenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 tej ustawy;”;[3]

Art. 46. 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

4a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 4, potwierdzającym posiadanie uprawnień przez żołnierzy zastępczej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jest zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 109. 1. Prezes Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

4. Prezes Funduszu rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich wniesienia, wydając decyzję. Uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu.[1]

 

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla inwalidy wojennego

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla inwalidy wojennego (art. 46 ust. 1 pkt. 1) jest książka inwalidy wojennego wystawiona przez organ rentowy o symbolu ZUS Rw-51 (wydana po 26 lipca 2004 r.), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[4] wydana na podstawie rozporządzenia w sprawie wydawania.[5] Wzór widoczny jest poniżej.

Wzórk książki inwalidy wojennego.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla osoby represjonowanej

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla osoby represjonowanej (art. 46 ust. 1 pkt. 2) jest legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy o symbolu Rw-52 (wydana po 23 kwietnia 2003 r.), o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego[6] wydana na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania.[7] Wzór widoczny jest poniżej.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla małżonka inwalidy wojennego pozostającego na wyłącznym utrzymaniu

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla małżonka inwalidy wojennego pozostającego na jego/jej wyłącznym utrzymaniu (art. 46 ust. 1 pkt. 3) jest decyzja Dyrektora OW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla małżonka osoby represjonowanej pozostającego na wyłącznym utrzymaniu

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla małżonka osoby represjonowanej pozostającego na wyłącznym utrzymaniu (art. 46 ust. 1 pkt. 3) jest decyzja Dyrektora OW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla dla wdowy albo wdowca po poległym żołnierzu

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla wdowy albo wdowca po poległym żołnierzu uprawnionym do renty rodzinnej (art. 46 ust. 1 pkt. 4a) jest zaświadczenie wydane przez organ emerytalno-rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym żołnierzu, o którym mowa w art. 6 – 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.[4] lub decyzja Dyrektora OW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla wdowy albo wdowca po zmarłym inwalidzie wojennym

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla wdowy albo wdowca po zmarłym inwalidzie wojennym uprawnionych do renty rodzinnej (art. 46 ust. 1 pkt. 4b) jest zaświadczenie wydane przez organ emerytalno-rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa w art. 6 – 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.[4] lub decyzja Dyrektora OW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla wdowy albo wdowca po osobach represjonowanych

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla wdowy albo wdowca po osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej (art. 46 ust. 1 pkt. 4c) jest zaświadczenie wydane przez organ emerytalno-rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej, o której mowa w art. 12  ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia 24 stycznia 1991 r., o kombatantach oraz  niektórych osobach  będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.[6] lub decyzja Dyrektora OW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń. Wzór decyzji widoczny jest poniżej.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla żołnierza zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianego w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla żołnierza zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianego w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, który otrzymał jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania
rud uranowych (art. 46 ust. 1 pkt. 5) jest zaświadczenie o uprawnieniach żołnierza zastępczej służby wojskowej … wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z adnotacją, że to zaświadczenie uprawnia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Wzór widoczny jest poniżej.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla innego żołnierza zastępczej służby wojskowej, w odniesieniu do którego orzeczone zostało inwalidztwo

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla innego żołnierza zastępczej służby wojskowej, w odniesieniu do którego orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (art. 46 ust. 1 pkt. 6) jest zaświadczenie o uprawnieniach żołnierza zastępczej służby wojskowej … wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z adnotacją, że to zaświadczenie uprawnia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Wzór widoczny jest poniżej.

Wzór zaświadczenia o uprawnieniach żołnierza zastępczej służby wojskowej.

Dokument potwierdzający uprawnienie IB dla cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie IB dla inwalidy wojennego jest cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych jest legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS wydana na podstawie rozporządzenia w sprawie legitymacji[8] Wzór widoczny jest poniżej.

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.

Symbole świadczeń rentowych

Na legitymacjach wydawanych przez ZUS są symbole świadczeń rentowych. Nie stanowią one potwierdzenia uprawnienia dodatkowego, ale warto znać związek symbolu renty z uprawnieniem dodatkowym. Symbole świadczeń rentowych przedstawiam w tabeli poniżej:

UprawnionySymbol świadczenia rentowego
Inwalida wojennyWZIW
Małżonek inwalidy wojennego pozostający na ich wyłącznym utrzymaniuWZIW
Wdowa albo wdowiec po poległym żołnierzu uprawnieni do renty rodzinnejWZR
Wdowa albo wdowiec po zmarłym inwalidzie wojennym uprawnieni do renty rodzinnejWZR
Osoba represjonowanaOZIW
Małżonek osoby represjonowanej pozostający na ich wyłącznym utrzymaniuOZR
Wdowa albo wdowiec po osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnejOZR

Recepta z uprawnieniem IB

Na recepcie z uprawnieniem IB nie jest wymagane oznaczenie odpłatności. Zapisano to w art. 96a ust. 8 ustawy PF, którego fragment zamieszczam poniżej:

 

Art. 96a. 8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:

7) odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: … ;

8) jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol „X” albo 100%;

9) odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: … ;

10) oznaczenia, o których mowa w pkt 7–9, nie są wymagane w przypadku recept wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.[9]

 

Na recepcie z uprawnieniem IB musi być wpisany PESEL. Ten przepis aktualnie ma niewielkie znaczenie, bo większość recept ma PESEL, ale warto pamiętać o tym ograniczeniu. Poniżej podstawa prawna wymagania numeru PESEL:

Art. 46. 3. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o której mowa w ust. 1.[1]

Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
 2. Ustawa z dn. 02.09.1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Dz.U.2021.1774 tekst jednolity
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie sprawie recept. Dz.U.2021.1114 pełny tekst
 4. Ustawa z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Dz.U.2021.1656 tekst jednolity
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 23.06.2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego). Dz.U.2004.1653 pełny tekst
 6. Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dz.U.2021.1858 tekst jednolity
 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. Dz.U.2005.1573 pełny tekst
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Dz.U.2007.153 pełny tekst
 9. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst jednolity

Subskrybuj
Powiadom o
1 komentarz
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Karolina Matyjaszczyk-Gwarda

Świetna robota! Bardzo przydatny artykuł:)

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

1
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się