fbpx

Czy technik farmaceutyczny z Ukrainy może pracować w Polsce? – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Dodano: 19/08/2022
Aktualizacja: 05/11/2022
Farmaceutka rozmawiająca z pacjentem.
Farmaceutka rozmawiająca z pacjentem.
Czy można zatrudnić technika farmaceutycznego z Ukrainy? Czy ukraińskie prawo wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obowiązuje w Polsce?

Pytanie czytelnika

Jakie są wymagania potrzebne do zatrudnienia technika farmaceutycznego z Ukrainy w Polsce, po pięciu latach przerwy? Czy jest potrzebny jakiś staż?

Nasza odpowiedź

Technik farmaceutyczny z Ukrainy nie może wykonywać zawodu w Polsce.

Wymogi prawne

Zawód technika farmaceutycznego jest w Polsce zawodem regulowanym. Oznacza to, że możliwość wykonywania czynności zawodowych jest uzależniona od spełnienia określonych wymogów. Ustawa Prawo farmaceutyczne określa w art. 90., że przy wykonywaniu czynności fachowych w aptece mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Dalej w art. 91 ustawa PF określa, że technik farmaceutyczny może wykonywać pełen zakres czynności zawodowych, jeśli posiada dwuletnią praktykę zawodową w aptece, w pełnym wymiarze czasu pracy.[1] Zasady odbywania praktyki zostały określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.[2]

Uznawanie kwalifikacji

Kwalifikacje zawodowe z zakresu zawodów regulowanych, zdobyte w innych krajach, mogą być uznawane. Dotyczy to jednak tylko obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EOG i Szwajcarii. Aktem prawnym regulującym ten obszar jest Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.[3] Zawód tehnika farmaceutycznego jest wymieniony w wykazie zawodów, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.[4]

Nie znam żadnej umowy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zawartej z Ukrainą. W związku z brakiem takiej umowy technik farmaceutyczny musi zdać zawodowy egzamin państwowy w Polsce. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie podaje kto może przystąpić do egzaminu:[5]

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 • przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem
 • przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
 • mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych
 • mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników
 • mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 • mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego

Jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest zrealizowanie programu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Można go znaleźć w załączniku nr 20 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.[6]

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977 tekst ujednolicony
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.07.2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Dz.U.2022.1621 tekst jednolity
 3. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych tekst pełny
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Dz.U. 2017.468 tekst pełny
 5. Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy zawodowe. O egzaminie Dostęp 2022.08.17.
 6. załącznik nr 20 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. tekst pełny

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.