fbpx

Jakie dane osoba realizująca może uzupełnić lub poprawić na recepcie?

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 21/04/2022
Nie każda recepta, która nie posiada kompletu danych, musi zostać zwrócona do osoby wystawiającej. W tym opracowaniu przedstawiamy podsumowanie informacji, które realizujący może poprawić lub uzupełnić.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Prawidłowo wystawiona recepta powinna zawierać wszystkie elementy zapisanie w art. 95 ustawy Prawo Farmaceutyczne. [1] Jednak nie zawsze nieprawidłowo wypisana recepta musi zostać odesłana. W rozporządzeniu w sprawie recept w § 10 wskazano sytuacje, w których można zrealizować receptę, uzupełniając brakujące dane lub poprawiając te, które znalazły się na recepcie.[2]

Dane świadczeniodawcy

Na recepcie powinny się znaleźć:

 • nazwa (w przypadku podmiotu) lub imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę (dla recepty pro auctore i pro familiae),
 • adres miejsca udzielania świadczenia, przechowywania dokumentacji medycznej lub adres zamieszkania w przypadku recept pro auctore i pro familiae (Patrz: Jak wystawić receptę pro auctore i pro familiae? Instrukcja krok po kroku!”.),
 • numer telefonu,
 • identyfikator miejsca udzielania świadczenia.

Jeżeli na recepcie brak tych danych, są nieczytelne lub niepełne to osoba realizująca receptę może je uzupełnić na podstawie posiadanych danych.

Dane pacjenta

Na recepcie powinny się znaleźć:

 • imię i nazwisko albo oznaczenie NN

Imię i nazwisko pacjenta można uzupełnić na podstawie okazanych dokumentów, o ile na recepcie wpisano PESEL pacjenta.

 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy) miejsca zamieszkania, pełnienia służby wojskowej, za w przypadku osób bezdomnych adres opisany w art. 96a ust.1 pkt 1b ustawy Prawo Farmaceutyczne

Adres pacjenta w przypadku jego braku, wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niekompletny można poprawić lub uzupełnić na podstawie przedstawionych dokumentów albo oświadczenia osoby przedstawiającej receptę do realizacji. Brak kodu pocztowego nie uniemożliwia realizacji recepty i nie jest wymagane jego uzupełnienie.

 • identyfikator pacjenta (PESEL lub seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

PESEL można uzupełnić na podstawie okazanych dokumentów – o ile na recepcie wpisano imię i nazwisko pacjenta.

 • numer karty EKUZ, poświadczenia albo numer innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku cudzoziemców

Informacje te można uzupełnić na podstawie dokumentów okazanych przez osobę przedstawiającą receptę do realizacji. Dokumenty te należy zeskanować lub wykonać kopię i dołączyć do zestawienia refundacyjnego (za wyjątkiem poświadczenia). (Patrz: Recepty transgraniczne, spoza UE i dla obcokrajowców – zasady wystawiania i realizacji”.)

 • datę urodzenia w przypadku pacjentów do 18. r.ż. o ile tej daty nie można ustalić na podstawie innych informacji zawartych na recepcie

Datę urodzenia można poprawić lub uzupełnić na podstawie przedstawionych dokumentów.

 • kod uprawnień dodatkowych

Osoba realizująca receptę może uzupełnić kod uprawnień dodatkowych na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów. Nie dotyczy to kodu uprawnień C i S. (Patrz: Uprawnienia dodatkowe pacjenta – co trzeba wiedzieć?”.)

Informacje o przepisanych produktach

Na recepcie powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące przepisanych produktów:

 • postać przepisanego produktu leczniczego, ŚSSPŻ lub wyrobu medycznego,

Osoba wydająca określa go na podstawie posiadanej wiedzy wtedy, gdy postać nie została wpisana lub została wpisana błędnie.

 • dawka produktu leczniczego lub ŚSSPŻ

Jeżeli na recepcie brak tej informacji to należy wydać produkt w najmniejszej dawce dopuszczonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • sposób dawkowania

Brak tej informacji lub jej błędne wpisanie oznacza, że osoba wydająca ogranicza wydawaną ilość do dwóch najmniejszych opakowań znajdujących się w wykazach lub dwóch najmniejszych opakowań dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku produktów nieobjętych refundacją. W przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych informacja o sposobie dawkowania musi być wpisana.

 • odpłatność

Jeżeli odpłatność nie została wpisana na recepcie, produkt wydaje się z odpłatnością określoną w wykazie leków refundowanych, a jeżeli dostępna w wykazach jest więcej niż jedna odpłatność, to produkt należy wydać z wyższą odpłatnością z dostępnych.

Jeżeli na recepcie wpisano błędną odpłatność zniżkową, produkt należy wydać z odpłatnością najwyższą określoną wykazach.

W przypadku uprawnień dodatkowych tylko w przypadku uprawnienia IB nie ma znaczenia, jaka odpłatność została wpisana – produkt wydaje się zgodnie z przysługującym uprawnieniem. W przypadku pozostałych uprawnień wpisanie odpłatności 100% lub X powoduje, że niezależnie od posiadanych przez pacjenta uprawnień produkt należy wydać pełnopłatnie.

 • ilość

Jeżeli na recepcie nie wpisano ilości, osoba realizująca receptę wydaje najmniejsze opakowanie umieszczone w wykazach, a w przypadku produktów nierefundowanych najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli na recepcie zostało wpisane dawkowanie i okres stosowania, osoba realizująca receptę przyjmuje wyliczoną na tej podstawie ilość jako właściwą do wydania. (Patrz: Krople, ampułki, maści – jak wyliczyć właściwą ilość do wydania?”.)

W przypadku leku recepturowego, gdy na recepcie wypisano ilość większą niż określona w przepisach, to osoba realizująca receptę może ją zmniejszyć do tej dozwolonej do wydania ilości.

Dane osoby wystawiającej receptę

Na recepcie w wersji papierowej dane te mogą się znaleźć w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki. Zawsze jednak na recepcie musi być własnoręczny podpis lekarza.

 • imię nazwisko,
 • identyfikator,
 • tytuł zawodowy,
 • numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.

Jeżeli na recepcie brak jest danych dotyczących imienia i nazwiska lub identyfikatora osoby wystawiającej receptę, to osoba realizująca receptę może je uzupełnić na podstawie posiadanych informacji.

Gdy brak numeru telefonu – należy przyjąć, że wystarczający jest numer zawarty w danych świadczeniodawcy.

Inne informacje

 • adnotacja pro auctore lub pro familiae

Jeżeli adnotacja została wpisana w sposób błędny lub niezgodny z ustawą Prawo Farmaceutyczne, to pomimo to można zrealizować receptę.

 • informacje dodatkowe lub znaki niestanowiące reklamy

Można zrealizować taką receptę, na której znalazły się takie informacje.

 • informacja o dacie realizacji „od dnia”
 • dane podmiotu drukującego

Brak tych danych w przypadku recept papierowych nie uniemożliwia realizacji recepty.

Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne pełny tekst .pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pełny tekst .pdf

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się