PChN

Przewlekła choroba nerek (PChN, chronic kidney disease, CKD) jest obecnie zaliczana do chorób cywilizacyjnych, wraz z chorobami sercowo-naczyniowymi, otyłością i cukrzycą. Schorzenie to dotyczy około 600 milionów ludzi na całym świecie, w tym około 4,3 mln w Polsce[1]Król E., Rutkowski B. Przewlekła choroba nerek— klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka, Forum Nefrologiczne, 2008, tom 1, nr 1, 1–6[2]Levey A.S., Eckhardt K.-U., Tsukamoto Y. i wsp., Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), Kidney Int. 2005; 67: 2089–2100..

PChN to wieloobjawowy zespół chorobowy, będący następstwem zmniejszenia liczby czynnych nefronów na skutek procesów uszkadzających miąższ nerki[3]Król E., Rutkowski B. Przewlekła choroba nerek— klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka, Forum Nefrologiczne2008, tom 1, nr 1, 1–6. Według definicji wprowadzonej w 2002 roku przez Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF K/DOQI)[4]K/DOQI Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. „J. Kidney Dis.Am.”. 2002; 39 (2, supl. 1): S1–S266), jest to utrzymująca się przez ponad 3 miesiące nieprawidłowość budowy lub czynności nerki mająca wpływ na zdrowie.

Czynniki ryzyka

Do czynników ryzyka zalicza się:

  • Podeszły wiek
  • Cukrzyca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Choroby nerek w najbliższej rodzinie lub w wywiadzie
  • Choroby sercowo-naczyniowe w najbliższej rodzinie lub w wywiadzie
  • Otyłość
  • Płeć męska

Klasyfikacja

Przewlekłą chorobę nerek dzieli się na 5 stadiów, według stopnia wydolności nerek mierzonego za pomocą wskaźnika przesączania kłębuszkowego (GFR, glomerular filtration rate). 

Kategorie GFR zaawansowania przewlekłej choroby nerek
Kategoria GFR  GFR (ml/min/1,73 m2)  Nazwa opisowa
G1≥90prawidłowe lub zwiększone GFR
G260–89niewielkie obniżenie GFRa
G3a45–59niewielkie do umiarkowanego obniżenie GFR
G3b30–44umiarkowane do ciężkiego obniżenie GFR
G415–29ciężkie obniżenie GFR
G5<15 lub dializoterapiaschyłkowa niewydolność nerek
a w stosunku do wartości u młodych osób dorosłych

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: