fbpx

Uprawnienie S – Kompendium

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 18/07/2023
Kompendium prawne.
Czym jest uprawnienie S?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Uprawnienie S

Kolejne uprawnienie dodatkowe to uprawnienie S.

Osoby uprawnione

Kod uprawnienia S przysługuje pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach, czyli świadczeniobiorcom którzy ukończyli 75 lat. Przepis określający to uprawnienie zamieszczam poniżej:

Art. 43a. 1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.[1]

Przywileje

Osobom z kodem uprawnienia S przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wybrane spośród refundowanych. Lista produktów jest częścią obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, ŚSSPŻ oraz wyrobów medycznych, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.[2]

Uprawnienie S przysługuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę w ramach podstawowej opieki zdrowotne lub na podstawie recepty elektronicznej wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo na podstawie recepty elektronicznej wystawionej przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego, w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. Receptę z uprawnieniem S może też wypisać lekarz posiadający PWZ, który zaprzestał wykonywania zawodu, a receptę wystawia dla siebie lub rodziny. Powyższe zasady zapisano w art. 43a, którego fragmenty przytaczam poniżej:

Art. 43a. 1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.
1a. Bezpłatne zaopatrzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:
1) lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a;
2) lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a
– w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są wydawane bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:
1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1;
2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;
4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.[1]

Dokumenty potwierdzające

Przy przedstawianiu do realizacji recepty z uprawnieniem dodatkowym S, ustawa o świadczeniach nie wymaga okazywania dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Rozporządzenie w sprawie recept nie określa takiego dokumentu.

Recepta z uprawnieniem

Warto pamiętać, że recepty z uprawnieniem S nie mogą wystawić położna ani felczer. Nie może też takiej recepty wystawić też pielęgniarka w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.2021.1285 tekst jednolity
  2. Obwieszczenia ministra zdrowia – lista leków refundowanych dostęp on-line

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
mgr farm.
Robert Radziszewski
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się