fbpx

MZ w odpowiedzi na petycję powołuje się na nieaktualne przepisy

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 05/07/2022
Osoba wystawiająca receptę.
W lutym i w marcu 2022 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły petycje, których celem było umożliwienie farmaceutom niepracującym w aptekach, a posiadającym prawo wykonywania zawodu, wystawianie recept farmaceutycznych.

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Obecnie możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny wyłącznie w lokalu apteki ogólnodostępnej. Co więcej, recepta taka nie może zostać zrealizowana w aptece innej niż ta, w której została wystawiona. W pierwszym kwartale 2022r. do MZ wpłynęły petycje – według ich uzasadnienia obecna sytuacja może stanowić wypaczenie prawidłowego mechanizmu stosowanego w przypadku wszystkich innych rodzajów recept.[1]

W ramach rozwiązania zaproponowano umożliwienie wszystkim uprawnionym obecnie farmaceutom wystawianie recept w aplikacji gabinet.gov.pl, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku recept pro auctore i pro familiae, co też nie spowoduje wzrostu kosztów ponoszonych przez płatnika publicznego i jednocześnie przyczynić ma się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

W petycjach wysunięto następujące postulaty:

  • zagwarantowanie możliwości wystawiania recept farmaceutycznych dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny przez wszystkie uprawnione do tego w obecnym stanie prawnym osoby, tj. farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, aptekach zakładowych, aptekach szpitalnych oraz punktach aptecznych, bez względu na miejsce ich przebywania w chwili wystawiania recepty, a więc także poza lokalem apteki;
  • zagwarantowanie możliwości realizacji tak wystawionych recept w dowolnej aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • podjęcie działań mających na celu harmonizację obowiązujących aktów prawnych w taki sposób, by wyeliminować dyskryminację farmaceutów niebędących pracownikami aptek i punktów aptecznych w zakresie ich prawa do wystawiania recept farmaceutycznych dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny.

“Minister Zdrowia nie znajduje podstaw do inicjowania procesu legislacyjnego w przedmiocie zaproponowanym przez podmioty wnoszące petycję, dlatego załatwił petycję w sposób negatywny“. W odpowiedzi wskazuje się na wyjątkowy charakter recept farmaceutycznych, polegający na “zastępowaniu” zaleceń lekarskich wynikających z przeprowadzonej przez lekarza diagnozy.

Zobacz też: Recepta farmaceutyczna, pro auctore i pro familiae – Kompendium

Niestety MZ w swojej odpowiedzi odwołuje się do… nieaktualnej treści art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Czytamy zatem, że:

  • “Przesłanką uprawniającą do jej wystawienia jest wskazane w tym przepisie wystąpienie „nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta” – mowa więc o sytuacji niespodziewanej i związanej z tym niemożliwości uzyskania w równie nagłym trybie stosownej recepty lekarskiej”;

oraz

  • “Konsekwencją przyjęcia przesłanki nagłości zagrożenia zdrowia pacjenta jest przy tym uzależnienie wystawienia recepty farmaceutycznej do wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Reakcja na nagłą sytuację powinna być równie momentalna i polegać powinna na wydaniu niezbędnych dla pacjenta w danym momencie produktów leczniczych”.

Słowo “nagłego” zniknęło z tego artykułu już kilka lat temu. Obecne jego brzmienie jest następujące:

Art. 96. 4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;

5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;

6) przepisy art. 96a ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio.[2]

Poniżej pełna treść odpowiedzi ministerstwa.

Zawiadomienie_PLPR05552022

Piśmiennictwo

  1. Twitter: @OsiouP. pełny tekst
  2. ISAP: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Dz.U. 2021 poz. 1977. pełny tekst

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się